Need Help ?
Call: +977- 082560009
News Flash

संस्थागत विद्यालयको विवरण सम्बन्धि सूचना २०७२

प्रकाशित मिती:  

संस्थागत विद्यालयको विवरण सम्बन्धि सूचना मिति २०७२/१२/३० गते प्रकाशित् भएकोमा कार्यालयको अभिलेख अनुसार संशोधन र अध्यवधिक गरिएको व्यहोरा सूचित गरिन्छ ।