Need Help ?
Call: +977- 082560009
News Flash

स्रोतव्यति पदपु्र्तिका लागि विज्ञापनको सुचना

प्रकाशित मिती:  २०७3- ८ ५

यस जिल्लामा रिक्त  स्राेतव्यति पद ३ पदपु्र्तिका लागि  मिति २०७३।८।६ गते देखि  लागु हुने गरी विज्ञापनको अाव्हन गरिएको व्यहाोरा सवैमा सुचित गरिएको छ ।