Need Help ?
Call: +977- 082560009
News Flash

जिल्लाको बारेमा

जिल्ला शिक्षा कार्यालय दाड‍

जिल्लास्तरमा शैक्षिक क्षेत्रको काम गर्ने नेतृत्वदायी निकाय भनेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय हो । हरेक जिल्लामा शैक्षिक क्षेत्रको जिल्लास्तरीय नेतृत्व गर्नका लागि यो कार्यालयको व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रबाट आएका बजेट र कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन गर्ने कार्य जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गर्ने भएको हुँदा यसको सफलता र प्रभावकारीतामा शिक्षाका धेरै केन्द्रीय निकायहरुको सफलता र असफलता निर्भर रहेको हुन्छ । केन्द्रीय स्तरमा रहेको शिक्षा मन्त्रालयलगायत शिक्षा विभाग, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, शिक्षक सेवा आयोग, शिक्षक कितावखाना, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र आदिसँग सम्बन्धित नीति, बजेट र कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन गर्ने काम जिल्लास्तरमा एकद्वार प्रणालीको माध्यमबाट जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गर्दछ ।
आजका मितिसम्म शिक्षा सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत कर्मचारीको नेतृत्वमा सञ्चालन हुने गरी स्थापित भएको यस कार्यालयले उल्लिखित केन्द्रीय निकायहरुबाट प्राप्त नीति, बजेट र कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन गर्नुका साथै आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने जिल्लास्तरीय कार्यक्रमहरुको समेत नीति र योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्दछ । जिल्लास्तरीय नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउनका लागि जिल्ला विकास समितिका सभापतिको अध्यक्षतामा भएको जिल्ला शिक्षा समितिले सहयोग गर्दछ । जिल्लामा सञ्चालन भएका विद्यालयहरुको नियमन र शैक्षिक अनुगमन गर्ने काममा विद्यालय निरीक्षक र स्रोतव्यक्तिहरुबाट भूमिका निर्वाह गरिन्छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन, अनुगमन एवम् केन्द्रीय निकायहरु र जिल्ला शिक्षा कार्यालयको बीचमा मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने कार्यका लागि हरेक विकास क्षेत्रमा रहेका क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयहरुले भूमिका निर्वाह गर्दछन् ।